Logo person
16/02/2020
Icon Location of activity
Nové Hrady
Czechia
Logo person
35
total
participants
Causes covered by this activity
Objective / Goal of the activity

To show foreign students the magic of Czech cities and nature. Motivate to travel and get to know the Czech Republic. Inform about the possibilities of tourism in the Czech Republic.

***

Ukázat zahraničním studentům kouzla českých měst a přírody. Motivovat k cestování a poznávání České Republiky. Informovat o možnostech turistiky v ČR.

Description

The meeting point was set at the Rector's Office building. From there, the participants were transported by public transport to the main train station. We then left České Budějovice on a reserved train connection. The destination station for us was the Vyšné railway station (perhaps the most abandoned place in the Czech Republic). From here, a 9 km long hike to the town of Nové Hrady awaited us. There were originally two variants of the route shorter (8 km) led by road and longer (9 km), which led around the borders of the Czech Republic and Austria, alternately through the field. through the forest and dirt roads. (The coordinator of the trip chose a longer but more interesting route - it was perceived by foreign students as a good decision (positively)).

Participating Czech students were asked in advance to prepare a short explanation of various important or interesting places on the route (Iron Curtain and border crossing of Austria and Czechoslovakia - Nové Hrady chateau and castle - sights of Nové Hrady - most important information about Terčina valley - the possibility of camping in nature valleys in other places in the Czech Republic).

In the town of Nové Hrady, after a short guided tour of the monuments, a 30-minute break was given - many foreign and Czech students used this time to visit a domestic Czech patisserie (many tasted canapes, pinwheels and cake on the recommendation of Czech students).

After visiting the town, the group moved to Terčina údolí, where they walked freely through the territory of this protected landscape area and it was here that they were given information about Terčina údolí and hiking and camping opportunities in the Czech Republic, including good tips for further trips.

The return from the trip was around 6 p.m. We used the bus to return to B&W. While playing, the card game "Black Jack" was played - the losing person received a question "on the body" from the winner. This activity broke the last ice and made the hour-long journey run like water.

The overall impression of the trip (both from Czech students and foreign) - the trip was well organized, a great location was chosen, interesting and useful information was provided. He was interested in re-organizing a trip of this type.

***

Meeting point byl stanoven u budovy rektorátu. Odtud se účastníci pomocí MHD přepravili na hlavní vlakové nádraží. Rezervovaným vlakovým spojem jsme poté vyjeli z Českých Budějovic. Cílovou stanicí pro nás byla železniční zastávka Vyšné (snad nejopuštěnější místo v ČR). Odtud nás čekala 9 km dlouhá túra do města Nové Hrady. K dispozici původně byly dvě varianty trasy kratší (8 km) vedla po silnici a delší (9 km), která vedla kolem hranic ČR a Rakouska, střídavě polem. lesem a polními cestami. (Koordinátor výletu zvolil delší, ale zajímavější cestu - zahraničními studenty to bylo vnímáno jako dobré rozhodnutí (pozitivně)).

Zúčastnění čeští studenti byli předem požádáni o přípravu krátkého výkladu k různým důležitým či zajímavým místům na trase (Železná opona a přechod hranic Rakouska a ČSSR - zámek a hrad Nové Hrady - památky města Nové Hrady - nejdůležitější info o Terčině údolí - možnost kempování v přírodě Terčina údolí i na jiných místech v ČR).

V městě Nové Hrady po krátké komentované prohlídce památek byl dán 30 minutový rozchod - mnozí zahraniční i čeští studenti tento čas využili při návštěvě domácí české cukrárny (na doporučení českých studentů mnozí poprvé v životě ochutnali kremrole, větrníky či bábovku).

Po návštěvě města se skupina přesunula do Terčina údolí, kde se volně procházela po území této chráněné krajinné oblasti a právě zde jim byly předány informace o Terčině údolí a možnostech turistiky a kempingu na území České Republiky, včetně dobrých tipů na další výlety.

Návrat z výletu byl kolem 18 hodiny. K návratu do ČB jsme využili autobus. Za jízdy se hrála karetní hra "Black Jack" - prohrávající osoba dostala otázku "na tělo" od výherce. Tato aktivita prolomila poslední ledy a díky ní hodinová cesta utekla jako voda.

Celkový dojem z výletu (jak ze strany českých studentů, tak i zahraničních) - výlet byl skvěle organizován, byla vybrána skvělá lokace, byly podány zajímavé a užitečné informace. Byl zájem uspořádat znovu výlet tohoto typu.

Result of the activity

We showed foreign students the charms of the Czech city and the beautiful Czech nature. We hope that we "motivated" the students to travel and get to know the Czech Republic and that we passed on the necessary knowledge to travel.

***

Ukázali jsme zahraničním studentům kouzla českého města a krásné české přírody. Doufáme, že jsme studenty "namotivovali" k cestování a poznávání České Republiky a že jsme jim předali potřebné znalosti k cestování.

This activity was organised by: