Logo person
15/02/2020
Icon Location of activity
Český Krumlov
Czechia
Logo person
45
total
participants
Causes covered by this activity
Objective / Goal of the activity

To show foreign students the magic of Czech cities. Motivate to travel and get to know the Czech Republic.

***

Ukázat zahraničním studentům kouzla českých měst. Motivovat k cestování a poznávání České Republiky.

Description

The assembly of students took place in front of the Rector's Office building. With the help of public transport, all participants were then transported to the main train station. A booked train has already been delivered here (two days in advance). The guide on the train was not satisfied with the list of students and re-checked all the students. Unfortunately, two of them lacked an ISIC card and a student fare discount could not be applied to them. The students paid the overpayment from their financial resources. In the future, it is necessary to warn students more strongly so that they have a card with them and it is necessary to check the age of the participants (the discount only applies to a student under 26 years of age).
In Český Krumlov, students were led by an ESN member studying history at the Faculty of Education. After the guided tour, the students were given a break. A meeting point and time were set so that students had the opportunity to see the city in detail themselves. The return from the trip was around 6 p.m. The trip was evaluated positively by the students.

***

Shromáždění studentů proběhlo před budovou Rektorátu. Pomocí MHD se poté všichni účastníci přepravili na hlavní vlakové nádraží. Zde již byl přistaven (dva dny předem) zarezervovaný vlak. Průvodčí ve vlaku nebyla spokojena se jmenným seznamem studentů a všechny studenty znovu překontrolovala. U dvou z nich bohužel chyběl ISIC průkaz  a nemohla na ně být uplatněna studentská sleva z jízdného. Přeplatek studenti hradili ze svých finančních zdrojů. Do budoucna je třeba studenty důrazněji upozornit, aby s sebou průkaz měli a je třeba kontrolovat věk účastníků (sleva se vztahuje pouze na studenta pod 26 let věku).
V Českém Krumlově prováděl studenty člen ESN studující historii na Pedagogické fakultě. Po ukončení prohlídky s průvodcem byl studentům dát rozchod. Byl stanoven meeting point a čas tak, aby měli studenti možnost prohlédnout si město detailně sami. Návrat z výletu byl kolem 18 hodiny. Výlet byl studenty hodnocen pozitivně.

Result of the activity

We showed foreign students the magic of the Czech city. We hope that we "motivated" the students to travel and get to know the Czech Republic.

***

Ukázali jsme zahraničním studentům kouzla českého města. Doufáme, že jsme studenty "namotivovali" k cestování a poznávání České Republiky.

This activity was organised by: